Αίτηση στελεχών

Εδώ θα βρείτε την αίτηση στελέχους. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας από 20 Φεβρουαρίου έως 8 Απριλίου. Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε μέσω email σχετικά με τις συνεντεύξεις. Αιτήσεις στα γραφεία δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Με την επιτυχή αποστολή της αίτησης, εμφανίζεται αυτόματο μήνυμα ότι η "αίτηση καταχωρήθηκε" και θα πρέπει να λάβετε αυτόματα αντίγραφο της αίτησης σας στο email που δηλώσατε

1)   Ότι το ωράριο εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις δεν είναι συνεχές αλλά διακεκομμένο, μέχρι να συμπληρωθεί ο ημερήσιος χρόνος εργασίας που συμφωνείτε και καθορίζεται ειδικότερα στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εργασίας που θα υπογραφεί.

2)   Οι αποδοχές που συμφωνούνται για την παροχή εργασίας καθώς και κάθε άλλη νόμιμα προβλεπόμενη ή συμφωνηθείσα αμοιβή καταβάλλονται μετά την παροχή των υπηρεσιών του μισθωτού.

3)   Ότι εφόσον με έγγραφη δήλωσή μου αποδεχθώ να ενδιαιτώμαι στις πιο πάνω κατασκηνώσεις κατά την χρονική περίοδο που επιθυμώ να εργαστώ, υποχρεούμαι κατά τις ώρες που δεν έχουν συμφωνηθεί να παρέχω εργασία, όπως ακολουθώ πιστά το πρόγραμμα λειτουργίας της κατασκήνωσης που έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως αυτό θα υλοποιείται από τον διευθυντή της κατασκήνωσης.

4)   Ότι αξίωση για υπερωριακή απασχόληση δεν αναγνωρίζεται εκτός και αποκλειστικά μόνο, εάν υφίσταται ειδική έγγραφη συμφωνία προς τούτο, με την οποία και να προβλέπονται οι όροι και αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης.

5)   Δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι δέχομαι, όλα τα παραπάνω τα οποία ισχύουν μαζί με τη σύμβαση εργασίας που θα υπογράψω με την προαναφερόμενη επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.». Κάθε δε αμφισβήτηση ή μη τήρηση τούτων, καθώς και των όρων της σύμβασης από μέρους μου ισοδυναμεί με παραίτησή μου.

6)   Δέχομαι όπως, καθ΄ όλη τη χρονική περίοδο που θα προσληφθώ προς εργασία, ενδιαιτώμαι στην κατασκήνωση και εφαρμόζω πιστά το πρόγραμμα που υλοποιείται από τον διευθυντή της κατασκήνωσης και έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

7)   Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως το εγκεκριμένο  πρόγραμμα λειτουργίας της κατασκήνωσης, που θα υλοποιείται από τον διευθυντή της κατασκήνωσης. Ομοίως αποδέχομαι και όλους τους τυχόν περιορισμούς που προκύπτουν από το πρόγραμμα λειτουργίας.